Отдел по образованию Пружанского райисполкома
Беларусь Библиотечная
Яндекс.Метрика

Родителям

Кансультацыя для бацькоў “Разнастайнасць форм работы з дзецьмі па выхаванню любові да роднага краю і яго гісторыі”
Паважаныя бацькі! Патрыятызм – гэта пачуццё любові да Радзімы. Духоўны, творчы патрыятызм трэба прывіваць з ранняга дзяцінства. Але падобна любому іншаму пачуццю, патрыятызм жыве самастойна і перажываецца індывідуальна. Ён прама звязаны з асабістай духоўнасцю чалавека, яе глыбінёй. Таму, не будучы патрыётамі самі, педагогі і бацькі не змогуць і ў дзіцяці абудзіць пачуццё любові да Радзімы. Менавіта абудзіць, а не навязаць, так як у аснове патрыятызма ляжыць духоўнае самавызначэнне.
У дзіцячыя гады фарміруюцца асноўныя якасці чалавека, таму важна насычаць успрымальную душу дзіцяці ўзвышаннымі чалавечымі каштоўнасцямі, зарадзіўшы цікавасць да гісторыі Беларусі. Выхаванне пачуцця патрыятызму ў дашкольнікаў – крапатлівая праца, якая павінна весціся сістэматычна, планамерна, ва ўсіх узроставых групах, розных відах дзейнасці і па розных напрамках.
Вялікае значэнне ў патрыятычным выхаванні мае сумесная разнастайная дзейнасць бацькоў і выхавацелей.
Быць патрыётам — гэта не толькі ведаць і любіць сваю Радзіму, але і актыўна працаваць на яе карысць. Для гэтага патрэбна выкарыстоўваць бацькам разам з дзецьми розныя формы: мэтавыя прагулкі, экскурсіі, гутаркі, чытанне мастацкай літаратуры, правоздіць беларускія святы, забавы і інш.
Адукацыйная дзейнасць з дзецьмі дашкольнага ўзросту павінна праводзіцца з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу.
Выкарыстанне гульнявых прыёмаў павышае пазнавальную актыўнасць дзяцей, стварае эмацыянальную атмасферу.
Тэматычнае планаванне з’яўляецца неабходнай умовай для мэтанакіраванай працы выхавацеля, дазваляе ўстанаўліваць лагічныя сувязі паміж рознага роду звесткамі: «Мая вёска», «Твае абаронцы», «Мая сям’я» і інш. Важна, каб дзеці ўспрымалі матэрыял, актыўна думалі. Гэтаму спрыяюць такія метадычныя прыёмы, як параўнанне, пытанні, індывідуальныя заданні, зварот да вопыту дзяцей, дыдактычныя гульні.
Эфектыўным сродкам з’яўляецца выкарыстанне мастацкіх матэрыялаў.
Правядзенне з дзецьмі народных гульняў аказвае важную ролю ў патрыятычным выхаванні. У іх адлюстроўваецца лад жыцця людзей, іх праца, побыт, нацыянальныя асновы. Народныя гульні, маючы маральную аснову, вучаць дашкольнікаў шукаць гармонію з навакольным светам.
У малодшым і сярэднім дашкольным узросце асаблівую ўвагу трэба надаваць развіццю ўяўленняў аб блізкім сацыяльным асяроддзі.
Асноўнымі метадамі патрыятычнага выхавання ў малодшай групе выступаюць:
-арганізацыя жыццёвых і гульнёвых сітуацый, якія даюць магчымасць асвойваць вопыт добразычлівых адносін да блізкіх, дарослых;
-інсцэніровак з цацкамі, якія дэманструюць узоры узаемаадносін у дзіцячым садзе і ў сям’і;
-назіранне за ўзаемаадносінамі дарослых у дзіцячым садзе;
-хараводныя гульні, гульні-імітацыі;
-чытанне вершаў, пацешак, казак на тэму дабрыні, любові да бацькоў;
-разгляд ілюстрацый, сюжэтных малюнкаў з выявай сям’і, прапанаваць назваць членаў сям’і, іх дзеянні, вылучыць агульны радасны настрой;
-разгляд сямейных фотздымкаў і інш.
У сярэдняй групе далучаць дзяцей да размовы аб сям’і, сямейных падзеях. Разглядаючы сямейныя фотаздымкі, звяртаць увагу на рысы іх падабенства з бацькамі, у сям’і ўсе клапоцяцца адзін пра аднаго. Захапляюць дзяцей, гульні на сямейныя тэмы, дзе разыгрываюцца розныя сюжэты з жыцця. Знаёмства выхаванцаў з вершамі, песенькамі, у якіх адлюстроўваюцца падзеі з жыцця сям’і, праца бацькоў. Арганізацыя сітуацыі «добрых спраў»: у падарунак бацькам зрабіць калектыўную аплікацыю, падарыць малюнкі.
У старэйшым дашкольным узросце ў дзяцей закладваюцца асновы грамадзянскасці, развіваецца цікавасць да Радзімы на эмацыянальна-пачуццёвым узроўні. У старэйшай групе выкарыстоўваюцца такія метадычныя прыёмы патрыятычнага выхавання:
-этычныя гутаркі аб вёсцы, роднай краіне, свеце;
-экскурсіі, назіранні за дзейнасцю людзей і грамадскімі падзеямі;
-разгляд ілюстрацый аб асаблівасцях прыроды Беларусі, розных краін;
-сем’і, іх дзеянні, вылучаць агульны радасны настрой;
-разгляд сямейных фотздымкаў;
-знаёмства з элементамі нацыянальнай культуры;
-абмеркаванне і складанне апавяданняў аб прафесіях бацькоў і гараджан.
Пры знаёмстве дашкольнікаў з гісторыяй родных мясцін неабходна шмат расказваць, таму пры складанні апавядання звяртаем увагу на такія моманты:
-па ходу аповеду неабходна выкарыстоўваць наглядны матэрыял (фотаздымкі, рэпрадукцыі карцін, схемы), малюнкі мелам на дошцы;
-складаючы апавяданне, трэба задаваць дзяцям пытанні, неабходныя для развіцця актыўнай пазнавальнай дзейнасці, вучаць разважаць. У гэтым выпадку аповед выхавальніка ператвараецца з маналога ў своеасаблівую гутарку з дзецьмі;
-распавядаючы аб якіх-небудзь гістарычных падзеях, не варта часта ўжываць даты, т. к. у дашкольным ўзросце дзецям недаступная храналогія. Але, каб дзеці зразумелі, што падзеі адбываліся даўно, варта ўжываць такія выразы «гэта было вельмі-вельмі даўно», «гэта было тады, калі вашы таты і мамы былі маленькімі» і г. д.;
-мова апавядання павінна быць простай. Калі ў рассказе сустракаюцца незнаёмыя словы, напрыклад: «князь», «палкаводзец», варта растлумачыць іх значэнне.
У працэсе знаёмства дзяцей з выдатнымі мясцінамі роднага краю, патрэбна расказваць аб розных архітэктурных збудаваннях, храмах. У гэтым выпадку, досыць вылучыць тое галоўнае, што адрознівае той ці іншы будынак ад іншых. Цяпер да нас паступова вяртаецца нацыянальная памяць, і мы па-новаму пачынаем ставіцца да старадаўніх святаў, традыцый, фальклору, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Шырока выкарыстоўваюцца ўсе віды фальклору (казкі, песні, прыказкі, прымаўкі і г. д.). У вуснай народнай творчасці, як нідзе захаваліся асаблівыя рысы беларускага характару, уласцівыя яму маральныя каштоўнасці, уяўленні пра дабро, прыгажосць, праўду, смеласць, працавітасць.
Вялікую ролю ў далучэнні дзяцей да народнай культуры займаюць народныя святы і традыцыі, у якіх адлюстроўваюцца назапашаныя стагоддзямі танчэйшыя назіранні за характэрнымі асаблівасцямі пор года, зменамі надвор’я, паводзінамі птушак, насякомых, раслін, звязаныя з працай і рознымі бакамі грамадскага жыцця чалавека.
Вельмі важна пазнаёміць дзяцей з народным дэкаратыўным роспісам, здольным зацікавіць дзяцей нацыянальным выяўленчым мастацтвам.
Метад праектаў адзін з перспектыўных метадаў, якія спрыяюць вырашэнню праблемы патрыятычнага выхавання, які развівае пазнавальны інтарэс і фарміруе навыкі супрацоўніцтва. Асноўная яго мэта – развіццё свабоднай творчай асобы дзіцяці, магчымасць адчуць сябе даследчыкам, аб’яднаць дзяцей, бацькоў. У групах мэтазгодна распрацаваць такія педагагічныя праекты, як «Мая вёска», «Дзень маці» і «Дзень Перамогі». Метад праектаў эфектыўны ва ўсіх узроставых групах.
Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій – актуальны і эфектыўны сродак патрыятычнага выхавання дашкольнікаў. Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі выкарыстоўваюцца пры разглядзе нагляднага матэрыялу, праглядзе мультымедыйных прэзентацый, мультфільмаў, праслухоўванні песень і вершаў і інш.
Выкарыстоўваючы прапанаваныя формы і метады патрыятычнага выхавання, неабходна паказаць дзецям прыгажосць свайго роднага краю, пазнаёміць з талентам беларускага народа, навучыць дзяцей любіць свой горад і сваю краіну і ганарыцца тым, што яны жывуць у такой цудоўнай краіне, як Беларусь.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Одной из причин возникновения пожаров в жилых домах может стать неисправное состояние электрической проводки и электроприборов, а также их неправильная эксплуатация, не соблюдение мер предосторожности при пользовании электрическими приборами, в особенности электронагревательными.
Знание и выполнение правил электро- и пожарной безопасности строго обязательны для всех. Пренебрежение мерами безопасности при пользовании электрической энергией может привести к травматизму.
Ветхая или поврежденная изоляция и оголенные концы проводов могут явиться причиной пожара и несчастного случая.
Нередко в одну розетку через тройник подключается одновременно несколько приборов. Такое подключение недопустимо: повышенная нагрузка на розетку, электропроводку способствует быстрому высыханию изоляции, она трескается, осыпается. Отсюда один шаг до короткого замыкания и пожара.
Владельцы дач часто допускают ошибки при монтаже электропроводок, используя не качественные провода. Частые побелки известковым раствором помещений приводят к порче изоляционного материала, вследствие чего возрастает опасность электротравм и пожаров. Кроме того, в гаражах, где воздух насыщен парами бензина, короткое замыкание в проводах грозит воспламенением ГСМ и пропитанной ими одежды.
Включенные электролампы выделяют большое количество тепла и их стеклянные колбы сильно накаляются, поэтому недопустимо покрывать лампы бумагой, материей и другими легко воспламеняющимися материалами.
Отсутствие защитных аппаратов или применение нестандартных, некалиброванных защитных устройств («жучков») приводит к преждевременному износу и к возгоранию изоляции проводки. В настоящее время большое применение получили устройства защитного отключения. УЗО применяются для предотвращения пожаров, возникающих из-за токов утечки на землю в результате повреждения изоляции проводов, а также для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям электрооборудования. УЗО устанавливаются в осветительных и этажных электрощитах жилых и общественных зданий, гаражах, дачах, киосках и производственных помещениях.
Не пользуйтесь услугами лиц, не имеющих: специальной подготовки, специального инструмента, материалов, и которые не могут быть допущены к монтажу или ремонту как внутренней, так и наружной электропроводки (для освещения дворов и подсобных помещений). Неправильно выполненная электропроводка – это источник несчастных случаев и пожаров. При необходимости ремонта или исправления электропроводки следует приглашать электромонтёра специализированной организации.
При возникновении пожаров в помещении в результате замыкания проводов в электропроводках или неисправности электроприборов необходимо немедленно отключить вводное устройство (пакетный выключатель, рубильник, автомат или др.) и одновременно вызвать пожарную команду. Если очаг пожара не отключен от питающей сети, то тушить пожар допускается только песком, углекислотными или порошковыми огнетушителями.

Личная бдительность и соблюдение элементарных правил
гарантирует безопасность при пользовании
электричеством в быту!

Госэнергогазнадзор

«Как приучать ребёнка заботится о своём здоровье»

 

Здоровый образ жизни — это правильное питание, режим дня, физические нагрузки и активный отдых всей семьей. И если вы заботитесь о здоровье вашего малыша, то приучайте ребенка к этому процессу как можно раньше. Ведь ребенок не рождается любителем пиццы, а становиться таковым с помощью взрослых. Вы не будете заставлять ваше чадо вести здоровый образ жизни, если вы сами не придерживаетесь простых правил.

Совет 1. На вашем столе должны быть: фрукты, овощи, нежирное мясо, рыба, злаки, молочные продукты. Постарайтесь исключить из рациона вашей семьи вредные продукты: сладкую газированную воду, конфеты и др. Если таких продуктов не будет у вас дома, то и ваш малыш не сможет их попробовать. Замените лучше их полезными – орехами, сухофруктами и т. п. Старайтесь не перекармливать ребенка, его организм сам подскажет, сколько еды ему необходимо. Не развивайте у малыша склонность к перееданию. Вам стоит разделить еду на два типа: повседневную и праздничную. Объясните ребенку, что менее полезная еда может иногда присутствовать в вашем рационе, но это не значит, что ей можно злоупотреблять. Введите правильные семейные традиции. Такие, как  плотный завтрак каждый день и обязательно всей семьей. Старайтесь есть без телевизора на кухне в кругу близких людей. Пусть ребенок научится не спешить, хорошо пережевывая пищу. Рассказывайте малышу о полезных свойствах продуктов, хвалите его, когда он выбирает правильные товары в магазине. Приготовьте ему что-нибудь на выбор и создайте благоприятную атмосферу за столом, чтобы правильное питание ассоциировалось у него с домашним уютом и родительской заботой.

Совет 2. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении своего ребенка. Не только рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не болеть, но и личным примером показывайте полезность для здоровья выполнения правил личной гигиены, утренней зарядки, закаливания, правильного питания.

Совет 3. Научите ребенка неукоснительно соблюдать гигиенические требования к чистоте тела, белья, одежды, жилища.

Совет 4. Правильно организовывайте распорядок дня ребенка. Старайтесь, чтобы он больше двигался и гулял на свежем воздухе. Чередуйте разные виды деятельности, чтобы ребенок не переутомлялся.  Приучайте ребенка строить свой день, чередуя труд и отдых. Ничто так не вредит нервной системе ребенка, как отсутствие режима дня. Ритм жизни, предусматривающий занятия физическими упражнениями и спортом, прогулки и игры на свежем воздухе, а также полноценное питание и· крепкий сон — лучшая профилактика утомления и болезней.

Совет 5. Всегда контролируйте время провождения вашего ребенка за компьютером и телевизором. Ребенок должен четко знать, сколько времени он может потратить на игры и мультики.

Совет 6. Научите ребенка правильно пользоваться естественными оздоровительными факторами солнцем, воздухом и водой. Воспитывайте у ребенка стремление и привычку к закаливанию организма.

Совет 7. Поощряйте его инициативу к физической активности. Занимайтесь спортом всей семьей. Больше времени уделяйте активному отдыху – ходите в походы, катайтесь на велосипедах, роликах, коньках. Это не только приучит вашего ребенка к активному образу жизни, а также очень сплотит вашу семью. Отдайте ребенка в Спортивную секцию . Поинтересуйтесь, что ему нравиться больше, ни в коем случае не заставляйте ребенка, иначе он вообще откажется от спорта. Найдите тот вариант, который устроит и родителей, и ребенка. Радуйтесь его спортивным достижениям, посещайте соревнования и тренировки, станьте страстным фанатом вашего чада.

Совет 8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики инфекционных заболеваний: держаться подальше от тех, кто кашляет и чихает; не пользоваться чужой посудой или зубной щеткой; не надевать обувь или головные уборы других детей. Если ребенок болен сам, чихает и кашляет, он должен знать, что надо прикрывать рот и нос маской или платком, не играть с друзьями, выполнять назначения врача.

Совет 9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в доме, на улице, на отдыхе и учите его выполнять эти правила, чтобы избегать ситуаций, опасных для жизни.

Совет 10. Читайте научно-популярную литературу о возрастных и индивидуальных особенностях развития ребенка, о том, как научить его укреплять свое здоровье.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

 

В 2019/2020 учебном году в учреждении образования «Ружанский детский сад №33»  Попечительский совет работает в следующем составе:

Председатель попечительского совета-Мекеня Татьяна Владимировна

Контактный телефон+375(29)2418961

1 Мекеня Татьяна Владимировна Законный представитель
2 Гайдук Светлана Эдуардовна Законный представитель
3 Кравчук Татьяна Юрьевна Законный представитель
4 Шаповал Татьяна Николаевна Законный представитель
5 Крегель Светлана Алексеевна Законный представитель
6 Яроцкая Таисия Викторовна Законный представитель

Попечительский совет создан для оказания содействия учреждению образования в развитии материально-технической базы, обеспечении качества образования.

Деятельность попечительских советов учреждений образования регулируется:

 • Положением о попечительском совете учреждения образования(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 146 от 25.07.2011)
 • Изменениями в Положении о попечительском совете учреждения образования, утвержденное постановлением Министерства образования от 25 июля 2011 г. № 146(Постановление Министерства образования от 28 декабря 2016 г. № 127)
 • ​Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных взносови иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования, и могут используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета на:

– укрепление материально-технической базы;

– проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, образовательных мероприятий, иные цели, не запрещенные законодательством;

Отчет о доходах и расходовании финансовых средств предоставляется законным представителям несовершеннолетних председателем попечительского совета учреждения с предъявлением соответствующих платежных документов.

Уважаемые родители!

С 16 октября по 1 ноября  МЧС  Республики Беларусь проводит профилактическую акцию «За безопасность вместе!»  В ходе  акции работники МЧС посетят семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении, дадут рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности жилищ, выступят в трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

ДЛЯ ВАС БАЦЬКІ.

ДЛЯ ВАС БАЦЬКІ.

Каб гучала мова беларусаў

Для вас, бацькі!

Каб гучала мова беларусаў!

 

Слова да слова, слова да слова –

родная мова,

Матчына мова, пяшчотная, чыстая,

Быццамкрыніца, жывая, іскрыстая.

А.Вольскі

 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА для беларускіх дзяцей з’яўляецца роднай мовай, паколькі менавіта яна адлюстроўвае гісторыю, традыцыі беларускага народа, уводзіць у народную паэзію, народныя вераванні, філасофію, тлумачыць прыроду. Чаму ж мы не размаўляем на роднай мове? Наша тэлебачанне, радыё, часопісы амаль усе на рускай мове. У адзіны момант нам ніхто не падаруе нашу мову. І калі ўсё застанецца на месцы, наша мова памрэ. А калі не будзе мовы, знікне наш народ.

Давайце разам подумаем, як зацікавіць дзіця, каб яму захацелася гаварыць на роднай мове!

 • Ветлівымі словамі дарослыя і дзеці карыстаюцца амаль штодня. Давайце праверым свае веды і пакажам прыклад ветлівых паводзін дзецям:

Дзякуем. Сардэчна дзякую! Я ўдзячны Вам! Дзякуй за дапамогу!

Просім прабачэння.Прабачце, калі ласка! Не сярдуйце. Даруйце.

Радуемся. Выдатна! Цудоўна! Мне вельмі прыемна! Я задаволены!

Жадаем. Хай Вам шчасціць! Хай будуць здаровы Вашы родныя!

 • Кнігі на беларускай мове.У многіх сем’ях існуе традыцыя — увечары перад сном бацькі чытаюць дзецям казкі. Часцей чытайце разам з дзецьмі кнігі на беларускай мове. Завітайце ў бібліятэку, пазнаёмцеся з навінкамі на кніжных паліцах. Цікаўцеся дзіцячай літаратурай на роднай мове! Паспрабуйце заахвоціць дзяцей да чытання вершаў, казак, апавяданняў, змешчаных на старонках дзіцячых часопісаў. Разам абмяркоўвайце выказаныя ў іх думкі, дапамажыце лепш зразумець прачытанае.
 • Народныя забаўлянкі, лічылкі, калыханк — гэтыя маленькія творы мастацтва дапамагаюць адчуваць прыгажосць і непаўторнасць роднай мовы, далучаюць дзяцей да непаўторнага свету паэзіі.
 • У прыказках і прымаўках мала слоў, але ў іх закладзена народная мудрасць. Прапануйце малым некалькі прыказак і разам абмяркуйце іх.

Пры сонейку цёпла, пры мамачцы добра.

Добраму чалавеку жыццё ў радасць, а злому — адно гора.

Не рабі другому, што не люба самому.

У людзей пытай, ды свой розум май.

 • У народных загадках адлюстроўваецца жыццёвы вопыт народа, яны знаёмяць дзіця з мінулым і сучасным, дапамагаюць пазнаваць навакольны свет, развіваць сваю кемлівасць, мысленне, фантазію.
 • На жаль, сучасныя дзеці дрэнна ведаюць беларускія святы. Разам з дзецьмі прачытайце пра провады зімы — Масленіцу, свята прылёту птушак — Саракі, пра пачатак і заканчэнне жніва — Дажынкі і Зажынкі ды іншыя народныя традыцыі.
 • Народныя гульні — гэта не толькі забава. Яны дапамагаюць вырасціць дзяцей здаровымі, сумленнымі людзьмі, якія будуць шанаваць народныя традыцыі і імкнуцца глыбока пазнаць спадчыну сваіх продкаў.

Сучасныя дзеці ўспрымаюць беларускую мову як замежную. Таму калі пераходзяць у школу, на наступную ступень навучання, урокі на ёй даюцца ім вельмі цяжка. Вось і атрымліваецца, што, ідучы ў першы клас, хлопчыкі і дзяўчынкі толькі-толькі пачынаюць вучыцца дасканала размаўляць, пісаць і чытаць на роднай мове, што непазбежна вядзе да пагаршэння адзнак. І калі мы пазнаёмім нашых дзяцей з роднай мовай яшчэ ў дзяцінстве, у школе яны скажуць нам дзякуй.

Дзіця, якое з маленства шануе традыцыі сваіх продкаў, гаворыць па-беларуску, паважае сваіх бацькоў, пранясе такія адносіны праз усё жыццё. І тады новыя пакаленні маленькіх беларусаў будуць размаўляць на роднай мове.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Просим Вас произвести своевременную оплату  за пользование  учебными пособиями      до 01.10.2019

Информируем  Вас   о порядке оплаты услуг    через  ЕРИП

При оплате родителями через систему «Расчет»

 

Дерево ЕРИП:

Система «Расчет» —

Образование и развитие —

Отделы, управления образования —

Брестская область —

Пружанский РИК Отдел по образованию —

Учебники, учебные пособия.

Сумма  оплаты  за ученики :  дошкольники — 5 р 10 коп;

Для Вас родители!

Что нужно знать родителям  при поступлении ребёнка в детский сад

 После начала посещения сада ребёнок начал часто болеть. Что

является причиной?

Чаще причина кроется в ослаблении иммунитета ребёнка стрессом, связанным с началом посещения садика. Мнение, что в садик все приводят больных детей, и их ребенок от них заражается отнюдь не всегда оправдано. Из-за новой непривычной обстановки у ребенка появляется масса новых переживаний и беспокойств. Именно они ведут к стрессу, из-за которого происходит снижение иммунитета, из-за чего, в свою очередь, ребенок может легко заболеть, даже если все в его группе здоровы. То есть причина частых болезней в садике чаще психологическая и именно поддержка и участие со стороны родителей могут помочь ребенку справиться со стрессом, а значит избежать частых болезней.

Дома мой ребёнок ест самостоятельно, но в саду он отказывается есть. Почему?
Детям трудно даётся перенос знаний и навыков в новую среду. Стресс от начала посещения садика тоже затрудняет этот перенос. Поэтому часто с началом посещения садика дети «утрачивают» некоторые навыки. Не беспокойтесь, ситуация нормализуется.

Мой ребёнок начал сильно упрямиться, старается всё сделать наоборот, часто устраивает истерики. Этому его научили в садике?

Если вашему ребёнку 2-4 года, то, возможно, часть этих нарушений поведения вызвана не столько садиком, сколько «кризисом 3-х лет».
Как понять, что процесс адаптации уже закончился?
По завершении этого процесса ребёнок должен в садике хорошо есть, спать, играть и взаимодействовать с другими детьми.
Как лучше поступить: оставить ребёнка в садике сразу на целый день, или постепенно привыкать?
Лучше постепенно. Начать можно с 1-2 часов пребывания в садике,  можно в сопровождении родителя.

Как определить, готов ли наш ребенок к детскому саду?

Главный критерий – это готовность родителей. Пока хотя бы один член семьи сомневается в необходимости этого шага, ребенок не будет готов, даже если все тесты демонстрируют обратное. Практика показывает, что дети, родители которых воспринимают детский сад как единственный и самый оптимальный вариант, привыкают к нему значительно легче. Они реже вредничают по утрам, быстрее адаптируются к режиму и требованиям детского сада, и даже реже болеют. Это легко объяснимо. Просто родители, однозначно понимая, что у них нет альтернатив, не мучаются сомнениями: «А может быть, все-таки не надо?» – а проводят с ребенком соответствующую подготовительную работу.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

В то время как Вы идете с ребенком в детский сад и обратно, Вы можете научить своего ребенка некоторым правилам безопасного поведения на улице.

Залогом безопасности Вашего ребенка в отношениях «водитель-пешеход» является привычка обязательно останавливаться перед тем, как сделать шаг с тротуара на проезжую часть дороги. Также важно сформировать привычку всегда переходить дорогу только спокойным, размеренным шагом.

Особенностью развития детей является привычка «неответственного наблюдения». То есть, ребенок может сделать шаг назад, не оглядываясь, или помчаться куда-нибудь, не смотря по сторонам. Особенно большая опасность возникает, когда дети необдуманно выбегают или выходят из-за объектов, которые мешают обзору: из-за углов зданий, стоящих машин, заборов, деревьев.

Самое первое к чему Вы можете приучить своего ребенка по дороге  домой или в детский сад – это фиксировать момент перед тем, как выйти на проезжую часть. Это и называется «стоппинг».

«Стопинг» нужно повторять изо дня в день по много раз. При этом важно доходчиво объяснить ребенку, для чего необходимо делать остановку (для наблюдения за ситуацией на проезжей части).

Если Вы быстро идете или бежите с ребенком, обязательно зафиксируйте внимание ребенка на том, что перед проезжей частью нужно сменить быстрый темп шага на размеренный. Затем сделать остановку, оценить ситуацию на проезжей части, и только потом переходить дорогу в умеренном (но не медленном) темпе. Объясните ребенку, что бегущему человеку трудно смотреть по сторонам. Кроме того, поворачивать голову на бегу для осмотра трудно и опасно (можно споткнуться и упасть). А когда человек идет шагом, ему не составляет труда поворачивать голову и вправо, и влево.

Как уже говорилось, большой опасностью является привычка детей выбегать или выходить, не глядя, из-за предметов, мешающих обзору (кусты, деревья, углы домов, стоящие машины, заборы).

Мы привыкли выполнять пословицу-рекомендацию «обходи трамвай спереди, а автобус сзади», и этому же учим своих детей. Но это — грубейшая ошибка. Обучая ребенка такой тактике поведения, мы подвергаем его большой опасности.

Каждый день отрабатывайте умение ребенка «расценивать» стоящий автомобиль как предмет, за которым может скрываться опасность. Например, можно понаблюдать (но только с тротуара!), как из-за стоящего автобуса выезжает машина. Ребенка важно научить осознавать большую опасность стоящей машины и любых предметов, которые мешают хорошему обзору проезжей части.

Улица для ребенка — это непростой, обманчивый, коварный, мир, который полон скрытых опасностей и неожиданностей. И основная задача взрослых —  научить маленького человека безопасно жить в этом мире.

«ИГРАЙТЕ В ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Основным способом познания мира для детей является игра. Ребенку намного легче будет усваивать правила дорожного движения, если это процесс будет происходить в форме непрекращающейся и интересной игры.

Главная задача взрослого — использовать малейшую возможность, чтобы привлечь ребенка к осмыслению дорожной ситуации. Возбудите интерес ребенка, чтобы он с нетерпением ждал начала этой игры, когда вы вместе с ним выходите на улицу и идете привычным маршрутом. Научите ребенка, играя, «читать» дорожную обстановку, как занимательную книгу, предугадывать дорож­ные ситуации заранее, проигрывать возможные комбинации, видеть логику действий не только водителей, но и пешеходов и — что очень важно — оценивать опасность дорожных «ловушек».

Дорожные «ловушки» — это сложные ситуации на дороге, которые нельзя объяснить обычными правилами дорожного движения. Но именно они заключают в себе потенциальную опасность для пешеходов. Необходимо, чтобы ребенок умел видеть такие ловушки и не попадался в них.

Включая ребенка в игру в «дорожное движение», вы должны сами очень хорошо осо­знавать свои поступки на дороге. Нельзя просто действовать «на автомате». Нужно говорить ребенку, почему вы поступили так, а не иначе.

Помните, что ваш пример учит ребенка лучше любых слов. Не нарушайте правила дорожного движения! Если вы их уже нарушили, не оправдывайте себя. Признайте свою ошибку и скажите ребенку, что впредь ни вы, ни он так поступать не должны. Имейте в виду, что возможности восприятия у ребенка в разном возрасте разные. Не переусердствуйте, но и не пропустите момент, когда ваш малыш уже может включиться в новую игру!

 

Вот как воспринимают дорожные ситуации дети разных возрастов:

В возрасте 3-4 года

дети могут отличить машину, которая движется, от стоящей на месте. Проблема в том, что ребенок уверен: машина может остановиться мгновенно.

К 6 годам

 • угол зрения ребенка всё ещё довольно ограничен: боковым зрением ребенок способен видеть лишь две трети того, что видит взрослый человек;
 • дети не могут определить, что движется быстрее: машина или велосипед;
 • дети еще не могут правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. Мяч, выкатившийся на дорогу, может занять все их внимание.

Лишь начиная с 7 лет,

дети могут более или менее уверенно отличить правую сторону дороги от левой.

Начиная с 8 лет

 • дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на оклик;
 • они уже наполовину опытные пешеходы;
 • они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно учат­ся объезжать препятствия, делать крутые повороты;
 • они могут определить, откуда доносится шум;
 • они учатся понимать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем. Они усваивают, что автомобиль кажется тем больше, чем ближе он находится;
 • они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар;
 • но они по-прежнему НЕ могут распознавать чреватые опасностью ситуации.